Z činnosti knihovny

30.11.2016 08:28

NĚCO MÁLO O KNIHOVNĚ:

První školní knihovnu v Oslavanech založil těžař František Müller. Veřejná knihovna byla otevřena po dokončení Lidového domu. Vlastní knihovnu měl také Sbor dobrovolných hasičů. Během války ukrývali občané Oslavan knihy z knihoven ve svých domovech. Po válce byla knihovna znovu otevřena a postupně se rozrůstala. Nejdříve působila v prostorách dnešní Základní umělecké školy, potom v prostorách bývalé samoobsluhy potravin na ulici Hlavní a dnes knihovna sídlí v Katolickém domě.

Knihovna sídlí v 1. patře budovy a je rozdělena na oddělení naučné literatury, oddělení beletrie pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti a mládež, kancelář a skladové oddělení.

Knihovna má více než 26 tisíc knih, navštěvuje ji pravidelně přes aktivních 400 čtenářů, celkový počet čtenářů je 1336. Nejpilnější čtenáři naší knihovny si půjčují přibližně 320 knih za rok. Zřizovatelem knihovny je město Oslavany, které aktivně podporuje knihovnickou činnost a bez jehož vstřícné podpory by nebyl provoz knihovny možný. Aktivně se zapojuje do řešení dotačních řízení, stejně tak, jako při realizaci nejrůznějších projektů.

Do roku 1996 se půjčovalo v knihovně klasickou „lístkovou“ metodou. Až poté začala knihovna s tzv. retrokatalogizací a v roce 2000 byl v knihovně spuštěn automatizovaný výpůjční systém LANius (v současné době je to verze CLAVIUS). Pro čtenáře a návštěvníky knihovny jsou k dispozici 3 moderní počítače s připojením na internet, využití internetu je zdarma. Platí se pouze registrační poplatek pro čtenáře, jeho výše se již několik let nezměnila a je 50 Kč/rok.

Knihovna se nejen pravidelně zúčastňuje celorepublikových akcí konaných v březnu a říjnu, ale pořádá i besedy s představiteli města, přednášky, cestopisná promítání, autorská čtení, noc s Andersenem, pasování na čtenáře, čtenářské ankety, literární a výtvarné dílničky a soutěže, fotografické výstavy, výstavy prací žáků Základní umělecké školy apod.

Z akcí, které měly v poslední době největší úspěch, je třeba jmenovat pořad Toulky českou minulostí, kdy do Oslavan zavítali pracovníci Českého rozhlasu Brno Jaromír Ostrý, Josef Veselý a Jiří Kokmotos, a také beseda se spisovatelem historických detektivek Vlastimilem Vondruškou. Oblíbeným se stal také dobrodruh a cestovatel Milan Šťourač, který v pravidelných intervalech navštěvuje naši knihovnu se svými cestovatelskými zážitky.

Přihlášení knihovny do projektů Celé Česko čte dětem a Už umím číst, aneb Knížka pro prvňáčka umožnilo rozšířit spolupráci knihovny s místní základní školou. Jde o projekty na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a na pomoc rozvoji zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky doplněné o pasování prvňáčků na čtenáře.

Také Noc s Andersenem je u dětí velice oblíbená. Letos se konal již 5. ročník. Počet „spáčů“ je limitován, proto preferujeme čtenáře knihovny a většinou je účast podmíněná účastí v nějaké soutěži. Noc s Andersenem je tak jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství.

Knihovna také spolupracuje s VOŠ a SOŠ informačních a knihovnických služeb v Brně, jejímž studentům poskytuje možnost absolvování praxe, která je potřebná ke studiu. Ale i studenti z jiných škol zde mohou najít uplatnění, stejně jako dobrovolníci, s kterými má knihovna bohaté zkušenosti a navázala pravidelnou spolupráci.

Virtuální Univerzita 3. věku

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním jde také o snahu vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Z tohoto důvodu se také připojila oslavanská knihovna, a v září 2014 byl zahájen první semestr. V současné době univerzitu „navštěvuje“ 25 studentů a mají za sebou tato témata: Astronomie, Barokní architektura v Čechách, Lesnictví, Etika jako východisko z krize společnosti, Čínská medicína v naší zahrádce a Kouzelná geometrie. Ještě zbývá jeden kurz a první studenti se budou moci zúčastnit slavnostní promoce v Praze.

Součástí Virtuální univerzity třetího věku je také návštěva závěrečných seminářů, které se konají na nejrůznějších místech v České republice. S našimi studenty jsme se již zúčastnili třetího semináře, kde studenti dostanou diplom, který prokazuje ukončení semestru, ale celé setkání je také bohaté na kulturní program. V lednu 2016 naše knihovna za podpory města Oslavany, našich studentů a sdružení, takový seminář pořádala v prostorách Dělnického domu.

Více informací o plánovaných či proběhách akcích, o aktuálním dění v naší knihovně můžete také sledovat na našem webu: www.knihovnaoslavany.cz

Knihobudka

I knihovna v Oslavanech se zapojila do nového trendu v půjčování knih. Každý má doma nějakou knihu, kterou již nepotřebuje, nemá kam dát, ale je mu líto ji vyhodit. Může ji tedy přinést do knihobudky a tam ji nechat. Případně si odnést jinou. Vše zdarma, bez registrace nebo evidence. Pokud se mu kniha líbí, nechá si ji. Jedna taková je na autobusovém nádraží. Je připravena cestujícím zpříjemnit například čekání na jejich spoj.

 

Služby knihovny

  • Výpůjční služby

zpřístupňování dokumentů z vlastního knihovního fondu, zahrnuje i MVS: meziknihovní výpůjční služby – zpřístupňování dokumentů z fondu jiné knihovny.

  • Bibliograficko – informační služby

poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací.

  • Konzultační služby

poskytování informací o tom, jak pracovat s dokumenty, jak vyhledávat informace, pomoc při výběru dokumentů.

  • Referenční služby

poskytování informací o informačních zdrojích.

  • Kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti

lekce knihovnické gramotnosti, besedy (pro ZŠ).

  •  Přístup k internetu
  • Tisk z počítače a internetu
  • Černobílé kopírování (A4, A3)

 

Statistika za rok 2015:

Počet obyvatel

Počet čtenářů

Počet dětí do 15-ti let

Návštěvnost knihovny čtenáři/rok

Knihovní fond

Počet výpůjček dokumentů

Počet výpůjček časopisů

Počet výpůjček audioknih

3956

411

107

4217

26647

18872

1059

146

 

 

PF 2016

https://ceskabela.knihovna.cz/_files/200000036-f2ea5f3e42/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20strom%20z%20knih.jpg

Děkujeme vám za vaši přízeň a přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku. Městská knihovna Oslavany